Logo IV Agency
Edit Template

Privacy verklaring

Privacy verklaring | IV Agency 2023

Algemeen

IV Agency respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens IV Agency verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

IV Agency verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

IV Agency verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • Innen van declaraties;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Werving en selectie (sollicitatie);
 • Marketing- en communicatieactiviteiten.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

IV Agency verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Volledige voor- en achterna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam, KVK nummer;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Adresgegevens (post- bedrijfs- en of verblijfsadres);
 • Telefoonnummer(s);
 • Faxnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Identiteitsgegevens (BSN, V-nummer).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt IV Agency omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

IV Agency verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IV Agency deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van IV Agency, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan IV Agency persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van IV Agency uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door IV Agency ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een ingeschakelde andere derde partij.   

 

Beveiliging persoonsgegevens

IV Agency hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval IV Agency gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal IV Agency in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij IV Agency aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

IV Agency
T.a.v. Iris Varga
Pimpelmees 6
3911EW Rhenen
irisvarga@hotmail.com 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. IV Agency neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van IV Agency (www.iv-agency.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. IV Agency houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Statistieken en cookies houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door IV Agency verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van IV Agency te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van IV Agency op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, alhoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van IV Agency maakt gebruik van cookies via Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van IV Agency geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. IV Agency heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies.

 

Aanpassing privacystatement

IV Agency heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.iv- agency.nl.

 

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen met:

Iris Varga
E: irisvarga@hotmail.com

Dit privacystatement is op 1 augustus 2023 vastgesteld. 

Laten we jouw project bespreken.

Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

12

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.