Logo IV Agency
Edit Template

Algemene voorwaarden

Uitgelichte items:

Wil je jouw project verplaatsen?

Wil je jouw project verplaatsen? Dan kan dit tot uiterlijk 1 maand vóór de brainstormsessie. Hierbij geldt, vol=vol. Is de afgesproken datum toch niet haalbaar? Laat dit dan tijdig weten! Indien een project binnen de maand voorafgaand aan de brainstormsessie verplaatst wordt, zijn wij genoodzaakt 25% van het complete afgesproken bedrag in kosten te brengen.

 

Betaling

De betaling van alle diensten worden in twee termijnen van 50% gefactureerd. Voordat ons project begint, betaal je een niet-restitueerbare aanbetaling om jouw project vast te leggen. Deze aanbetaling bedraagt 50% van de totale factuur. Na het afronden van ons project betaal je het resterende bedrag voordat we het project opleveren.

 

Late betaling

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. Een betaling na die datum brengt incassokosten met zich mee van 5%, per 14 dagen, op het openstaande bedrag.

 

Prijzen

Prijzen zijn in euros exclusief BTW en exclusief andere eventuele in het kader van de overeenkomst te makenkosten, zoals een website licentie, hosting, etc.

 

Copyright website

We vinden het belangrijk dat klanten hun eigen website gemakkelijk zelf up-to-date kunnen houden. Dat houdtin dat jij de vrijheid krijgt om teksten aan te passen en foto’s te wijzigen wanneer nodig.

Aangezien wij de maker zijn van de website ligt het auteursrecht/copyright van de website bij ons. Dat houdt in dat wanneer er in de loop van tijd een aanpassing moet worden gedaan aan de layout (bijvoorbeeld het toevoegen van een pagina, het wijzigen van kleuren, schuiven met verschillende elementen, etc.) deze wijzigingen door ons worden doorgevoerd of in overleg zelf kunnen worden doorgevoerd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden | IV Agency 2023

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen IV Agency en de afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met IV Agency te worden overeengekomen.
 • Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever dan wel eenieder die met IV Agency een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie IV Agency een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, evenals diens rechtsopvolger.
 • Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van IV Agency vervallen.
 • Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes

 • De door IV Agency gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 • Door IV Agency opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.
 • Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens van de juistheid waarvan IV Agency mag uitgaan.
 • IV Agency heeft het recht, indien een opdracht niet aan haar wordt gegeven, alle kosten, verband houdend met het gebruik van zijn industriële en intellectuele eigendom, in rekening te brengen aan de afnemer.
 • IV Agency is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3. Prijs

 • De overeengekomen, opgegeven prijzen includeren eventuele reis- en verblijfkosten, reisuren en andere overheidswege die worden opgelegd en gelden voor deze levering. De prijzen zijn exclusief btw.
 • De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is IV Agency gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • IV Agency is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer zekerheidstelling te verlangen terzake tijdige en volledige nakoming harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.

Artikel 4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand nadat IV Agency een opdracht schriftelijk (per brief of e-mail) heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigd door IV Agency.
 • IV Agency is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 • Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt IV Agency zich het recht voor de door IV Agency reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.
 • Uitvoering van meerwerk, wordt door IV Agency schriftelijk aan de afnemer meegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door IV Agency.
 • IV Agency mag vertrouwen op de juistheid, en de volledigheid van de gegevens zoals de afnemer verstrekt bij de opdracht/briefings. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests niet tot de opdracht van de opdrachtnemer. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden en/of onvolledigheden is de opdrachtgever zelf aansprakelijk.
 • IV Agency is niet verantwoordelijk voor het beheer van de website, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 • IV Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IV Agency het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IV Agency aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IV Agency worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IV Agency zijn verstrekt, heeft IV Agency het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • IV Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IV Agency is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IV Agency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de afnemer IV Agency derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IV Agency zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal IV Agency de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal IV Agency daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • In afwijking van lid 3 zal IV Agency geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan IV Agency kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Levering

 • De opgaven van leveringstermijnen in bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zij zijn niet bindend.
 • Bij niet tijdige levering dient IV Agency schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering wordt geboden.
 • Voor vertraging van de levering, ook ten gevolge van aan IV Agency toe te rekenen omstandigheden, zal zij behoudens in geval van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht geven tot niet nakoming van enige op hem rustende verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • Als tijdstip van levering geldt:
  in het geval van schriftelijke artefacten: het moment waarop de schriftelijke materialen per email of per post zijn verzonden naar de afnemer; in het geval van diensten: het moment waarop de dienst is uitgevoerd.
 • De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van IV Agency dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
 • IV Agency is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke IV Agency afzonderlijk kan factureren.
 • Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de afnemer.
 • Wanneer in het kader van een opdracht rapportages, verslagen, artikelen en andere documenten aan een opdrachtgever verstrekt, zullen deze in het Nederlands zijn geschreven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levering van zulke en andere documenten, inclusief tekeningen, modellen en andere door middel van een computer verwerkbare artefacten zal plaatsvinden per e-mail, tenzij IV Agency voor een andere leveringsmethode kiest of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op de door IV Agency redelijkerwijs aan te geven wijze.
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofden dan ook.
 • Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (zie artikel 9.1) betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft IV Agency, onverminderd haar overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der complete voldoening. Door IV Agency redelijkerwijs te maken van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in de recht vastgestelde kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde.
 • Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
 • IV Agency behoudt zich het recht voor periodiek voorschotnota’s te verzenden en te innen.
 • Alle betalingen vinden plaats in Euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Reclames

 • De afnemer is verplicht het geleverde zo snel mogelijk na oplevering en zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld werden, schriftelijk vermeld te worden en indien deze niet bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan IV Agency gemeld te worden.
 • Storingen en gebreken redelijkerwijs niet binnen de in 10.1 genoemde termijn worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan IV Agency te worden gemeld.
 • Na het verstrijken van de respectievelijk in 10.1 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door IV Agency in behandeling genomen.
 • Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van IV Agency.
 • Indien de reclame door IV Agency gegrond wordt bevonden, is IV Agency uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te herstellen of de ondeugdelijke goederen te vervangen, naar keuze van IV Agency, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle aan de afnemer geleverde diensten, documenten en andere artefacten blijven eigendom van IV Agency tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren documenten en de andere artefacten of verrichtte of nog te verrichtten diensten, evenals terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 • De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de diensten zorg te dragen en mist het recht de geleverde diensten, documenten en andere artefacten anders dan na schriftelijke toestemming van IV Agency onderpand te geven.
 • Ingeval IV Agency de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van IV Agency op schadevergoeding onverlet.

Artikel 12. Garantie

 • IV Agency staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. IV Agency zal derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.
 • IV Agency zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op de hoogte wordt gesteld dat deze nog bij haar leveranciers kan reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten komen voor rekening van de afnemer. IV Agency wordt eigenaar van de vervangende zaken of onderdelen.
 • IV Agency zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie gehouden zijn indien de afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door niet door IV Agency geaccordeerde derden doet verrichtten, indien zij het geleverde voor andere dan normaal gebruiksdoeleinden aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt of ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
 • Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door IV Agency aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 • IV Agency neemt met de overeenkomst nadrukkelijk een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie betreffende de resultaten van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is IV Agency nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiende uit- of ontstaan door- gebreken aan geleverde diensten of goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde diensten en/of goederen. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, verlies van inkomsten e.d.), voor verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom, en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor schade van welk aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van andere dan normale doeleinden van door IV Agency geleverde diensten of goederen, is IV Agency nimmer aansprakelijk.
 • Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen van wie IV Agency zich ter uitvoering van haar verplichtingen zal bedienen.
 • De afnemer vrijwaart IV Agency voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect worden veroorzaakt door (gebruik van) het door IV Agency geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van IV Agency en/of door haar ingeschakelde derden.
 • Onverminderd het in 13.1 en 13.3 bepaalde geldt dat, indien de diensten of goederen door IV Agency van een toeleverancier zijn betrokken, niet IV Agency maar de toeleverancier aansprakelijk is voor de schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde diensten of goederen.
 • IV Agency zal in geen geval gehouden zijn tot de vergoeding van schade voor zover deze de helft van het bedrag dat zij terzake de levering van zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.

Artikel 14. Overmacht

 • Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij de aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
 • Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte, arbeidsongeschiktheid van opdrachtgever en/of voor opdrachtnemer werkzame personen.

Artikel 15. Ontbinding

 • Mocht één der partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keus) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 • IV Agency heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zij en de afnemer driemaal geen overeenstemming weten te bereiken terzake het eindproduct.

Artikel 16. Geheimhouding

 • Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht worden genomen.

Artikel 17. Jurisdictie

 • Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijke overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze voorwaarden worden exclusief beslecht door de rechtbank Midden Nederland, Nederland.

Artikel 19. Beschikkings- en auteursrecht

 • De afnemer garandeert IV Agency, dat door de nakoming van de overeenkomst en in het bijzonder door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals documenten, kopieën, modellen, tekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van het industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart IV Agency zowel in al buiten rechte voor alle aanspraken die derden aan afnemer zelf krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 20. Computervirussen

 • Afnemer is gehouden de programma’s, informatiedragers en databestanden, die door IV Agency moeten worden bewerkt, verwerkt, enz., virusvrij aan te leveren, althans hier al het mogelijke doen.
 • Dit betekent in ieder geval, dat afnemer de bestanden voor aanlevering met de meest recente virusscanner dient te controleren, alsmede die interne voorzorgsmaatregelen dient te treffen, die besmetting met een onbekend virus kunnen voorkomen.
 • Ook IV Agency zal zich naar vermogen inspannen besmetting van programma’s en databestanden met een virus voorkomen.
 • Aangezien echter, ondanks voorzorgsmaatregelen, niet altijd besmetting kan worden voorkomen, kan IV Agency er niet voor instaan dat van haar afkomstige programma’s databestanden en informatiedragers, altijd virusvrij zijn.
 • IV Agency kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade bij de afnemer of derden, die een gevolg is van een virusbesmetting, afkomstig van IV Agency.
 • Het is aan de afnemer om te bewijzen dat IV Agency in gebreke is gebleven met het treffen van de gebruikelijke maatregelen zoals het gebruik van een recente virusscanner.
 • Voor zover IV Agency wel aansprakelijk gesteld kan worden, gelden ter zake de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals geformuleerd onder artikel 13 ‘Aansprakelijkheid’.
 
 

Rhenen, 1 augustus 2023 
IV Agency
KvK nummer: 91269873

Laten we jouw project bespreken.

Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

12

Wil je niets missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.